KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIEO mně

Jmenuji se Tereza Vykypělová a jsem kognitivně behaviorální terapeutka.

Vystudovala jsem obory Sociální patologie a prevence a Sociální pedagogika na PedF UHK. Poté jsem absolvovala dvouleté doplňující pedagogické studium v oboru Speciální pedagogika na PedF UK. Terapeutické vzdělání jsem získala absolvováním pětiletého psychoterapeutického výcviku v Kognitivně behaviorální terapii (Odyssea - Mezinárodní institut KBT) pod vedením prof. MUDr. Jána Praška a MUDr. Petra Možného. Navštívila jsem řadu dílčích kurzů, určených pracovníkům působícím v oblasti péče o duševní zdraví.

S klienty jsem začala pracovat již během svého prvotního studia Sociální práce na VOŠ. Jako studentka jsem absolvovala praxe na mnoha místech, OSPOD počínaje a Vazební věznicí konče. Mým dlouhodobým studijním zájmem se stalo trestní právo a výkon vězenství a rovněž působení svépomocných skupin v oblasti doléčování osob závislých na alkoholu. Po studiu VŠ jsem pracovala v Diagnostickém ústavu pro mládež, na Dětském oddělení Psychiatrické nemocnice Bohnice a v sociálně rehabilitačním programu Student organizace Baobab, určeném pro lidi s vážným duševním onemocněním. Od ukončení psychoterapeutického výcviku v roce 2020 se profesně věnuji výhradně terapeutické práci. Tři roky jsem působila v Psychoterapeutickém centru Řipská, nyní ve své soukromé praxi.O KBT

KBT je strukturovaná aktivní terapie, předpokládající vysokou míru zapojení, odhodlání vstupovat do obávaných situací a motivaci pro uplatňování nových způsobů zacházení s myšlenkami a pocity. Postup, který je zpočátku velmi nesnadný a usilovný, stává se pozvolna značně osvobozující a ozdravný. Člověk nalézá soulad mezi vlastním prožíváním, skutečnými potřebami a uskutečňovaným chováním.

Úvodní setkání směřují k dostatečnému poznání současného stavu potíží a jejich promítnutí do jednotlivých oblastí života člověka. Přibližujeme si procesy, které problémy udržují, sledujeme jejich vývoj a pojmenováváme faktory, které je se silou odstartovaly. V životním příběhu člověka poté poznáváme, co přispělo ke zranitelnosti a napomohlo ke vzniku ubližujících kognitivních schémat. Porozumění provázanosti všech těchto skutečností je nezbytným předpokladem pro individuální konceptualizaci a následný psychoterapeutický postup. S uplatňováním opodstatněných metod směřujme k naplnění klientových cílů a přání.

Postupně oslovujeme jednotlivé složky myšlení. Učíme se rozpoznávat automatické myšlenky, odhalujeme kognitivní omyly a myšlenkové pasti, které vedou ke zkresleným úsudkům a osvětlujeme na hluboké úrovni působící přesvědčení. Všechny myšlenkové procesy propojujeme s přináležejícími emocemi. Klient nalézá příznivější způsoby zacházení s vlastními myšlenkami a představami, osvojuje si postupy, jak vytvářet vyváženější a realističtější výklady. Pozvolna opouští vyhýbavé a zabezpečovací chování, a také vystupuje z podmíněných a zavazujících pravidel pro své chování, čímž oslabuje svá dysfunkční přesvědčení. Své pocity již ošetřuje a hojí, nikoli je s úsilím „řeší“ či tlumí. Rozumí provázanosti kognitivních schémat s emočním významem svých konkrétních životních situací. Je si vědom spouštěčů a souvisejících životních událostí. Zná a umí uplatnit nástroje pomoci jednotlivých přístupových cest do bludného kruhu prožívání. Namísto nefunkčních, přepjatých či rozpor způsobujících zvládacích strategií uplatňuje ty pro sebe více příznivé a autentické. Upevňuje zdravá přesvědčení, stává se terapeutem sobě samému.


Co nabízím

Soustředím se na individuální Kognitivně behaviorální terapii dospělých. Zaměřuji se na pomoc zejména při úzkostných stavech a nadměrných obavách, momentech zranitelnosti a podlomením vlivem každodenních překážek. Uplatňuji postupy, vycházející z klasické (tzv. druhé vlny) KBT, z jejích nových směrů (z tzv. třetí vlny) pak především Schematerapii. Za hlavní prostředek terapeutického procesu považuji vřelý a přijímající terapeutický vztah.

Více o mé práci na znamylekar.cz

Lidé se na mě obrací zejména z těchto důvodů:

 •      s úzkostnými stavy
 •      s depresivním prožíváním
 •      s impulzivními reakcemi
 •      při Obsedantně kompulzivní poruše
 •      při Panické poruše, Agorafobii
 •      při Generalizované úzkostné poruše
 •      při Sociální fobii
 •      při Specifické fobii
 •      při Emočně nestabilní poruše
 •      při Vyhýbavé poruše
 •      při Poruchách příjmu potravy


Ceník

Individuální konzultace 1200,- Kč/50 minut

Online podobu terapie s klienty volíme v nezbytných situacích.

V případě, že je klient nucen domluvený termín zrušit, učiní tak nejpozději 48 hodin před začátkem sezení. Při později doručené omluvě z osobní konzultace, navrhnu uskutečnit ji v online formě. Nevyužije-li klient tuto variantu a termín propadne, neuskutečněné sezení hradí.

Nejsem zdravotnický pracovník. Klienti terapii sami hradí bez možnosti čerpat příspěvek u své zdravotní pojišťovny. Platba probíhá převodem na účet po uskutečněném sezení.


Kontakt